oefening op geweldloos blokkeren Tractie en Extinction Rebellion

Deze training is afgelopen, hou ons aanbod in de gaten voor nieuwe data.

[ENG below]

Wil jij jouw ervaring inzetten om bewegingen sterker te maken? Als actietrainer kan je mensen helpen zich voor te bereiden op actievoeren en burgerlijke ongehoorzaamheid. Extinction Rebellion Belgium, Tractie en Agir pour la Paix organiseren training voor wie zelf actietrainer wil worden.

Waarom? 

Steeds meer groepen grijpen naar directe actie en burgerlijke ongehoorzaamheid in hun strijd voor een meer rechtvaardige wereld. Klimaatactivisten komen massaal op straat en bezetten de publieke ruimte. Mensen zonder papieren voeren actie om huisvesting te eisen. Vredesactivisten verstoren wapenbeurzen. Chileense vrouwen krijgen wereldwijd navolging met hun acties tegen patriarchaat en seksisme. Door actie te voeren versterken ze hun stem en dwingen ze verandering af.

Om goed voorbereid aan acties mee te doen en er actief een rol in op te nemen, kunnen mensen deelnemen aan actietrainingen. In zo’n training leren deelnemers hoe ze zich samen kunnen organiseren zodat ze zich zo veilig en voorbereid mogelijk voelen om actie te voeren. 

In 2019 namen al honderden mensen deel aan de trainingen van Extinction Rebellion Belgium, Tractie en Agir pour la Paix. Steeds meer mensen willen zo’n training volgen. Daarom zoeken we nog meer mensen die mee actietrainingen willen voorbereiden en geven.

Visual training voor actietrainers

Iets voor jou?

 • je gelooft dat actievoeren nuttig en nodig is om verandering af te dwingen

 • je hebt ervaring met actievoeren

 • je hebt ervaring met voor groepen staan

 • je hebt eerder al aan een actietraining deelgenomen

 • je kan je de komende maanden en jaren regelmatig vrijmaken om samen met anderen actietraining te geven (Je begint in duo en met ondersteuning van meer ervaren trainers).

Kan je bovenstaand lijstje niet helemaal afvinken of aarzel je? Geen probleem, laat het ons weten bij jouw aanmelding en we bekijken het.

Wat kan je verwachten?

We organiseren een heel weekend training in de omgeving van Brussel, van 7 tot 9 februari. 

Hierin leer je :  

 • opbouwprincipes en werkvormen waarmee je zelf een actietraining kan ontwerpen en geven 

 • herkennen van en omgaan met dynamieken in groepen die je in staat stellen om die inclusiever te begeleiden

Tijdens het weekend leer je:

 • hoe je een training ontwikkelt en voorbereidt

 • welke werkvormen je kan gebruiken en hoe je ze in een training plant

 • hoe je groeps- en machtsdynamieken in groepen kan herkennen en interpreteren

 • hoe je met die dynamieken aan de slag gaat om op een inclusievere wijze groepen te begeleiden

Door reflectie, uitwisseling en oefening leer je van elkaar en van ervaren trainers. Dit weekend is een eerste stap. In de maanden na deze training word je ondersteund en begeleid in jouw eerste stappen als actietrainer.

Praktisch

De Training voor actietrainers vindt plaats in de groene omgeving van Brussel, van vrijdag 7 februari om 19u t.e.m zondag 9 februari omstreeks 17u. We verwachten van deelnemers dat ze het hele weekend mee volgen en ter plaatse overnachten.

Hoe veel kost het?

Jouw bijdrage is afhankelijk van de financiële middelen waarover je beschikt. (Deze richtprijzen zijn gebaseerd op de reële kosten. Bij categorie 1 omvat dit enkel de effectieve kost van eerlijk eten en verblijf)

    - Categorie 1 : richtprijs 100 €

    - Categorie 2 : richtprijs 200 €

    - Categorie 3 - richtprijs 350 €

Als de deelnameprijs voor jou moeilijk is, je pas later of gespreid wil betalen,…: de kostprijs mag geen drempel tot deelname zijn. We spreken dan een bijdrage af die voor jou haalbaar is.

Wil je meedoen? Meld je aan vóór zondag 26/1 middernacht! 

We bieden deze training aan in drie verschillende taalgroepen: namelijk in het Nederlands, Frans en Engels. Geef je voorkeur aan via het aanmeldingsformulier.  Aanmelden kan door dit formulier in te vullen. De plaatsen voor deze training zijn beperkt. We maken een selectie op basis van de informatie in de aanmeldingen. Probeer het formulier daarom zo volledig mogelijk in te vullen. Ten laatste op woensdag 29 januari laten we je weten of je kan deelnemen.

 

[ENGLISH]

Training for action trainers (This training already took place)

Do you want to use your experience to strengthen movements? As an action trainer you can help people prepare for actions and civil disobedience. Extinction Rebellion Belgium, Tractie and Agir pour la Paix are organising a training for those who want to become an action trainers themselves.

Why?

More and more groups are turning to direct action and civil disobedience in their fight for a more just world. Climate activists are taking to the streets en masse and occupying public spaces. Undocumented migrants are taking action to demand housing. Peace activists are disrupting weapons fairs. Chilean women have sparked actions worldwide against patriarchy and sexism. 

By taking action, movements strengthen their voices and force change.

In order to be well prepared to take part in actions, people can attend an action training. In such a training, participants learn how to organise themselves with others so that they feel as safe and prepared as possible to take action.

In 2019, hundreds of people participated in direct action trainings run by Extinction Rebellion Belgium, Tractie and Agir pour la Paix. More and more people want to follow such trainings. Which is why we are looking for more people who want to prepare and give action trainings.

 

Is this for you?

 • You believe that actions are useful and necessary to create change.

 • You have experience with (direct) actions

 • You have experience facilitating groups

 • You have participated in an action training before

 • In the coming months and years you can be available to give action trainings with others (You would start by working with a buddy and with the support of more experienced trainers).

Are you worried you don’t meet the list above or are hesitating about whether to apply? Not a problem, just let us know when you apply and we will get in touch.

 

What can you expect?

We are organising a whole weekend of training in the Brussels area, from 7 to 9 February.

You will learn :  

 • Training principles and methodologies so that you can design and give an action training yourself.

 • How to recognise and deal with dynamics in groups so that you can support them in a more inclusive way.

Over the weekend, you learn:

 • How to develop and prepare an action training

 • Which methods to use and how to use them in a training 

 • how to recognize and interpret power dynamics in groups

 • how to deal with these dynamics to support groups in a more inclusive way

Through reflection, exchange and practice you will learn from each other and from experienced trainers. This weekend is a first step in the process. In the months following this training you will be supported and coached in your journey to becoming an action trainer.

 

Practical information

The residential training for action trainers will take place in the green surroundings of Brussels, from Friday 7 February at 19h until Sunday 9 February around 17h. We expect participants to join us for the whole weekend and to stay overnight.

 

How much does it cost?

Your contribution depends on your financial means. (These suggested prices are based on actual costs. For category 1 this only includes the actual cost of organic food and accommodation)

    - Category 1 : target price 100 €

    - Category 2 : target price 200 €

    - Category 3 - target price 350 €

If the target price is difficult for you, or if you want to payer later or in installments let us know. The price should not be a barrier to participation. We can agree on a contribution that is feasible for you.

 

Do you want to participate? Apply before Sunday 26/1 midnight!

We are offering this training in three different language groups: Dutch, French and English. Indicate your preference via the application form.  You can register by filling in this form. Places for this training are limited. We will make a selection based on the information in the applications. Please try to fill in the form as completely as possible. We will let you know by the latest on Wednesday 29 January if you can participate.